اخبار و مقالات

Call To Action چیست؟
یک Call To Action معمولا به عنوان یک منطقه از صفحه نمایش است که همواره خواننده را به فعال تر بودن و مشارکت بیشتر با یک برند از طریق کلیک هدایت میکند.
۱ ۲ ۴