تولید محتوا

بازاریابی محتوا، شاخص های عملکرد کلیدی (KPI)
به عنوان یک بازاریاب محتوا، نوشتن و منتشر کردن و مجدداً تکرار این دور، کافی نیست. باید بدانید که میزان تاثیرگذاری آن بر روی شغلتان چقدر است.
۱ ۲