تولید محتوا

بازاریابی محتوا، شاخص های عملکرد کلیدی (KPI)
به عنوان یک بازاریاب محتوا، نوشتن و منتشر کردن و مجدداً تکرار این دور، کافی نیست. باید بدانید که میزان تاثیرگذاری آن بر روی شغلتان چقدر است.
استراتژی صحیح تولید محتوا
استراتژی تولید محتوا یکی از اصول مهم تبلیغات آنلاین است و استفاده از مزایای تولید محتوا و بازاریابی محتوا می تواند رونق کسب و کارتان را چند برابر کند.