امنیت

wp_security
4 مرحله برای تامین امنیت وردپرس
گام بعدی ما جهت تقویت امنیت وردپرس، محدود کردن دسترسی به فایل فوق است. هنگامی که شما برای اولین بار سایت وردپرس خود را ایجادمیکنید، مجبورید