تجربه کاربری

social-networks-attract-customers-online-store
جذب مشتری از شبکه های اجتماعی به فروشگاه اینترنتی
جذب بازدیدکننده و تبدیل وی به مشتری یکی از چالش های اصلی فروشگاه های اینترنتی است. شبکه های اجتماعی یکی از ابزارهای قوی برای دستیابی به این هدف هستند.
۱ ۲ ۴