تجربه کاربری

بهبود تجربه مشتری
بهبود تجربه مشتری در فروشگاه اینترنتی
اجازه دهید مطلب را با یک مثال شروع کنیم. فرض کنید یک مشتری با هدف خرید یک جنس وارد یک مغازه فیزیکی میشود. مغازهدار هم فروشنده ماهری است و طی سالها ...